3. משלוחים ואספקת מוצרים


3.1  משלוח המוצרים יתבצע בין 5-7 ימי עסקים ( א-ה) ממועד ביצוע ההזמנה. ערבי חג  וימי שישי שבת אינם נספרים במניין הימים. היום הראשון הינו יום קבלת התשלום בפועל ואישור ע"י חברת האשראי.

3.2  הספק ידאג  לאספקת כל מוצר הנרכש באתר (בתוספת דמי משלוח המפורטים באתר) לכתובת בישראל, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם נכתב אחרת באתר.

3.3  בעת אספקת המוצר, רשאי הספק לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת הזהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירתו.

3.4  הספק אינו אחראי על עיכובים של חברת השליחויות, ובכל מקרה לא יהא אחראי לאיחור בביצוע אספקת המשלוח בנסיבות העולות כדי כוח עליון ו/או בנסיבות אחרות שאינן בשליטתו, כגון שביתות ו/או תקלות, לרבות אך לא רק תקלות במערכת המחשב ו/או הטלפון ו/או שירות הדוא"ל. כן עלולים להיווצר עיכובים במועדי האספקה עקב ריבוי הזמנות ומשלוחים בעת ימי מכירה מיוחדים באתר. עיכובים כאמור אינם באחריות הספק ולא תהא ללקוח כל טענה ו/או תביעה כנגד הספק בעניין זה.

3.5   באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, הספק רשאי להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. הספק  עושה מאמץ לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, אולם, באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 10 ימים במועד האספקה. לספק שמורה הזכות להודיע כי מטעמים ביטחוניים ואחרים, אין באפשרותו לספק את המוצר לאותו אזור שצוין ע"י הגולש ובמקרים אלו כאמור, לא תתקבל הצעתו לרכישת המוצר והמוצר לא יסופק לו מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם כלשהו ע"י מי מהצדדים.

3.6  על הגולש להודיע מיידית לספק אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר. הספק יעשה  ככל יכולתו על מנת לזרז ולאתר את המוצר עבור הלקוח

3.6  איסוף עצמי- במידה ותבחר האופציה של איסוף מוצר עצמאית, על הגולש להגיע לאחר תיאום מראש ובזמן שנקבע עבורו. אין להגיע ללא תיאום מראש, המוצר יסופק רק עם הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי. במקרה של הובלה עצמית לא יחויב הרוכש בדמי משלוח אותו כנ"ל לגבי איסוף עצמי. למען הסר ספק, במידה והגולש יבחר בדרך איסוף זו, לא תהיה לו כל טענה או דרישת ביטול בכל הנוגע למחיר שונה  אשר מוצג באותו היום בקליניקה. המחיר הקובע הינו המחיר אשר שולם והוצג ביום הרכישה בפועל.

4. החלפות/ החזרות

4.1  המשתמש רשאי להחליף את המוצר שהזמין באתר במוצר/ים אחר/ים או לבקש עבורו זיכוי לקליניקה של גיל דורמן או לאתר תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש.

4.2  החלפה/ החזרת המוצר תתאפשר כל עוד המוצר הוחזר תקין, מבלי שנעשה בו שימוש, כשהוא שלם באריזתו המקורית ונושא את התווית המקורית ובתנאי שצורפה למוצר חשבונית קנייה מקורית. כמו כן, לא ניתן להחזיר מוצר שלא יוחזרו כל חלקיו (אם מדובר במארז/סט).

4.3  שובר הזיכוי יונפק בהתאם למחיר ששולם בפועל עבור המוצר/ים (לא כולל דמי משלוח), כפי שהוא מופיע בחשבונית הקנייה..

4.4  מובהר, כי ניתן לבצע החזרה או החלפה אך ורק על מוצרים שנרכשו באתר.

4.5  המשתמש יוכל להחזיר את המוצר בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 4.2 לעיל לקליניקה של גיל דורמן ברחוב הברזל 31 בתל אביב,  ושם לבחור בעבורו מוצר אחר הקיים במלאי או לקבל זיכוי במקום.

4.6  עם הגעת המוצר ובמידה ויתקבל כשהוא עומד בהוראות סעיף 4.2 לעיל, יועבר לרשות המזמין באמצעות המייל (לכתובת המייל שבה השתמש המזמין בעת ביצוע ההזמנה) זיכוי לקליניקה של גיל דורמן או לאתר (לבחירת המשתמש) בערך ששולם בפועל תוך 7 ימי עסקים.

4.7  אין במדיניות החלפת/החזרת המוצרים של הספק כדי לגרוע מהוראות הדין. אין באמור כדי לגרוע מזכות המשתמש לביטול עסקה, בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן. ראו להלן פרטים בעניין ביטול עסקה.

5. ביטול עסקה

5.1  משתמש הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן") הפירוט המובא בסעיף זה להלן הוא תקציר לא מחייב של הכללים המלאים והמחייבים הנמצאים בחוק הגנת הצרכן. אין באמור בתקציר להגביל את זכויותיו של הספק או זכויותיו הקוגנטיות של המשתמש, על פי חוק הגנת הצרכן.

5.2    ביטול ההזמנה יתאפשר: (א) עד 14 ימים מיום קבלת המוצר.

5.3     ניתן לבטל עסקה שנעשתה באתר (בכפוף לזכותו של המשתמש לבטל את העסקה על פי חוק הגנת הצרכן),  באמצעות הודעת ביטול שימסור המשתמש בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן ובהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטות להלן:

* בעל פה – בקליניקה של גיל דורמן ברחוב הברזל 31 בתל אביב. והגשת טופס "ביטול עסקה" בקליניקה.

* בדואר אלקטרוני לכתובת: gildormanskin@gmail.com

* באתר באמצעות הגשת פנייה בעמוד "צור קשר".

5.4  ביטול עסקה יתאפשר בתנאי שהמוצר הוחזר על ידי המשתמש לספק על פי דין, כשהוא תקין ולא נעשה בו שימוש, בכפוף לכל דין. לא ניתן לבטל עסקה בגין מוצר לגביו קובע הדין כי הינו מוחרג מסוג המוצרים שניתן לבטל את עסקת רכישתם.

5.5  בהודעת הביטול יש לציין את שם המזמין ואת מספר תעודת הזהות שלו. כדי לסייע לספק לאתר את העסקה הרלוונטית, מתבקש המשתמש לצרף להודעת הביטול את מספר הטלפון הנייד שברשותו וכן חשבונית/קבלה לשם זיהוי העסקה וסכומה.

5.6  במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו ללקוח בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה") יחזיר הספק, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המזמין בגין המוצר הפגום, יבטל את החיוב בשל העסקה, ימסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא יגבה דמי ביטול כלשהם מהמשתמש.

5.7  במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, יחזיר הספק בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתמש, יבטל את החיוב בשל העסקה, וכן ימסור עותק מהודעת ביטול החיוב.

*  למען הסר ספק, במקרה שבו המשתמש קיבל את המוצר, עליו להחזיר אותו לקליניקה של גיל דורמן ברחוב הברזל 31 בתל אביב, על חשבונו (בתיאום מראש מול שירות הלקוחות).

5.8  אין בזכותו של המשתמש לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותו של הספק לתבוע את נזקיו במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת, ובכלל זה כתוצאה מהרעה במצבם בזמן שהיו ברשות המשתמש לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי.

5.9  כל החזר כספי שיינתן על ידי הספק בגין ביטול עסקה יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו בוצעה העסקה שבוטלה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

logo בניית אתרים